EL töötab välja strateegilised reservid hädaolukordadeks

Pexels

Et parandada ELi valmisolekut ja reageerimist rahvatervise ohtudele, nagu keemilised, bioloogilised, radioloogilised ja tuumaalased (KBRT) ohud, loob komisjon ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu reageerimissuutlikkuse strateegilised reservid. See hõlmab 540,5 miljoni euro suurust rescEU strateegilist varu, mis on loodud tihedas koostöös ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutusega (HERA). Varu koosneb seadmetest ja ravimitest, vaktsiinidest ja muudest ravivahendistest, mida kasutatakse hädaolukordades keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaainetega (KBRT-ained) kokku puutunud patsientide raviks, samuti rescEU saastest puhastamise reservist, et tagada saastest puhastamise seadmed ja ekspertide reageerimisrühmad.

Esimese sammuna on EL võtnud kasutusele rescEU meditsiinireservi, et hankida kaaliumjodiidi tablette, mida saab kasutada inimeste kaitsmiseks kiirguse kahjuliku mõju eest. Juba praegu on ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu toimetatud Ukrainasse Prantsusmaa ja Hispaania abiga peaaegu kolm miljonit jodiiditabletti.

Kriisiohjevolinik Janez Lenarčič„Võtame konkreetseid meetmeid, et suurendada Euroopa valmisolekut võimalike ohtude korral. Loome saastest puhastamise reservi ning uue varustusvaru, mis on kohandatud keemilistele, bioloogilistele ja tuumaalastele hädaolukordadele. Tänan liikmesriike nende panuse eest selles töös. Meie eesmärk on tagada kodanike kaitseks kiirreageerimisvõime sellise hädaolukorra võimaliku tekke korral.“

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides„Terviseturve nõuab valmisolekut. Valmistumine keemilisteks, bioloogilisteks, radioloogilisteks ja tuumaohtudeks on tähtis samm kodanike ohutuse tagamisel ning tugeva Euroopa terviseliidu oluline element. HERA on meie järelevalveasutus, mis on töötanud ööpäev ringi, et toetada elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu ELi meetmeid, pakkumaks Ukrainale ja ELi liikmesriikidele valmisolekutuge.“

Inimesed võivad puutuda KBRT-ainetega kokku tahtmatute katastroofide (nt keemiatehases toimunud leke, tuumaelektrijaama vahejuhtumid, nakkushaiguse levik) või tahtlike tegude (nt terrorirünnak) tagajärjel. Valmisolek selliste ohtudega tegeleda on ELis KBRT alaste hädaolukordadega seotud varude kogumise strateegia oluline osa. Seepärast töötab Euroopa Komisjon rescEU raames välja:

  • strateegilise rescEU KBRT alaste hädaolukordade varu: see koos liikmesriikidega koostatav varu hõlmab reageerimisvarustust, nagu isikukaitsevahendid ning avastamis-, identifitseerimis- ja seireseadmed, samuti ravimeid, vaktsiine ja muid ravivahendeid. See varu aitab märkimisväärselt suurendada KBRT alast vastupanuvõimet ELis, sest hõlmab seadmeid ja ravimeid, mida võib kriisi ajal olla raske toota või mida võib ootamatult vaja minna suuremates kogustes kui on saadaval riiklikes reservides. KBRT alane varu on esimene samm, mis aitab suurendada suutlikkust reageerida tuumaelektrijaamades toimunud vahejuhtumitele, keemiarajatistega seotud hädaolukordadele, terrorirünnakutele või nakkushaiguste levikule ja paljudele muudele olukordadele;
  • rescEU saastest puhastamise reservi: sellesse kuuluvad nii töötajad kui ka seadmed KBRT-ainetega kokku puutunud inimeste, taristu, hoonete, sõidukite või kriitilise tähtsusega seadmete saastest puhastamiseks. RescEU saastest puhastamise reservi võib kasutada mõjutatud liikmesriigi taotlusel. Reservi arendavad ja haldavad Horvaatia, Saksamaa ja Hispaania. Seda rahastatakse täies mahus ELi eelarvest ja selle esialgne eelarve on 66,7 miljonit eurot.

Taust

Äärmuslikud ilmastikutingimused ja uued ohud, nagu koroonaviirus, aga ka KBRT alased juhtumid võivad üle koormata ELi liikmesriikide suutlikkuse üksteist aidata, eriti kui mitmes Euroopa riigis on vaja ühel ajal toime tulla sama liiki katastroofiga.

ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kasutuselevõtu tulemusel pakub rescEU lisakaitset ning tagab kiirema ja terviklikuma reageerimise katastroofidele. RescEU reservi rahastatakse täies mahus ELi vahenditest ning Euroopa Komisjon kontrollib selle tegevust, tehes tihedat koostööd reservi haldava riigiga. Hädaolukorras antakse rescEU reservist abi kõigile ELi liikmesriikidele, mehhanismis osalevatele riikidele ja seda saab kasutada ka ELi naaberriikide abistamiseks.

ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA) loodi selleks, et Euroopa oleks suutlikum ennetama ja avastama piiriüleseid tervisega seotud hädaolukordi ja neile reageerima, olgu siis tegemist looduslike või inimtekkeliste ohtudega. Selleks rahastab HERA põhiliste meditsiiniliste vastumeetmete ja seadmete väljatöötamist, tootmist ja hankimist.

Lisainfo: Keemilised, bioloogilised, radioloogilised ja tuumaalased hädaolukorrad (europa.eu)