Kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu: lõhkeainete lähteained

Pexels

Kui esmakordselt lõhkeainete lähteaineid käsitlev Euroopa Liidu regulatsioon Eesti kemikaaliseadusesse üle võeti, siis asuti seisukohale, et täiendavat lubade andmise süsteemi, mis võimaldaks avalikkusel teatud tingimustel ikkagi piirangutega lõhkeainete lähteaineid edasi osta ja kautada, pole Eestis vaja luua. 

Aja jooksul on siiski selgunud, et vähemasti ühe sellise kemikaali puhul on avalikkusel põhjendatud huvi oma legaalse tegevuse käigus piiranguga lõhkeaine lähteainet edasi kasutada ning sellest johtuvalt on tekkinud vajadus vastava loa taotlemise protseduuri välja töötamiseks ning seadustega reguleerimiseks. Selleks aineks on nitrometaan, mida erineva mudelismiga (autod, lennukid jmt) tegelevad isikud oma hobitegevuse käigus kasutavad. 

Kemikaaliseaduse (KemS) muutmise seaduse eesmärk on täiendada 16. aprillil 2021. aastal kemikaaliseadusega üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/11482 rakendamise sätteid, et volitada valdkonna eest vastutavat ministrit

  1. kehtestama loetelu nõukogu määruse (EL) 2019/1148 I lisas nimetatud ainetest, mida võib loa alusel üldsuse hulka kuuluvale isikule3 kättesaadavaks teha, ning
  2. reguleerima loa taotlemise menetlust ja esitatavate dokumentide loetelu.

Kui 2021. aastal võeti nõukogu määruse (EL) 2019/1148 rakendamise sätted üle Eesti õigusesse, sooviti sarnaselt nõukogu varem kehtinud määrusega (EL) 98/20134 jätkata Eestis keeluga, mille kohaselt ei tehta üldsuse hulka kuuluvatele isikutele kättesaadavaks piiranguga lõhkeainete lähteaineid. Nõukogu määruse (EL) 2019/1148 kohaselt võib liikmesriik valida, kas kehtestada piiranguga lõhkeainete lähteainete kättesaadavaks tegemisele loarežiim või sätestada keeld. 2021. aasta jooksul selgus, et üht piiranguga lõhkeaine lähteainet, täpsemalt nitrometaani, kasutavad üldsuse hulka kuuluvad isikud mudelismi valdkonnas ja välistatud ei ole, et üldsusel võib tulevikus tekkida huvi kasutada teisigi nõukogu määruse (EL) 2019/1148 I lisas nimetatud aineid.

Eelnõule lisatud määruse kavandi järgi on plaan teha üldsuse hulka kuuluvale isikule loa alusel kättesaadavaks kõrgema kui 16 massiprotsendi sisaldusega nitrometaan, mida kasutatakse mudelite kiirendamiseks mudelismi eri valdkondades, nagu auto-, lennuki- ja laevamudelism. Kui edaspidi tekib Eestis põhjendatud vajadus teha üldsusele kättesaadavaks veel mõni piiranguga lõhkeaine lähteaine, saab vajaduse korral muuta ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse muutmisega.