Kuidas saab REACH-määruse läbivaatamine tagada Euroopale tulevikukindlad tooted?

Pexels

EL alustab peatselt oma kemikaalide juhtiva seadusandluse (REACH) reformimist, muutes selle pöördeliseks hetkeks kõigile keemiatööstuses töötavatele inimestele. Ometi ei mõjuta Euroopa Komisjoni säästvuse kemikaalistrateegias väljakuulutatud REACH-määruse eeldatavad muudatused mitte ainult kemikaalide tootmist, vaid avaldavad suure tõenäosusega märkimisväärset mõju kõikidele kemikaalidest sõltuvatele väärtusahelatele.

Hiljutisel digitaaldialoogil kogus Cefic suure rühma poliitikakujundajaid, keemiatööstuse ja tootmisahela järgmise etapi tööstuse esindajaid, et püüda mõista, milline võiks välja näha REACH-määruse tõhus ja tulemuslik läbivaatamine, ning arutada ülejäänud probleeme ja muresid. REACH seab ELi kemikaalide haldamise päevakorra järgmisteks aastakümneteks. Komisjon kavatseb selle toimiku puhul säilitada kõrged ambitsioonid ja on pühendunud REACH- ja CLP-määruse läbivaatamisele oma praegusel ametiajal. Komisjon on tööstust kuulanud ja nõustub üleminekutee olulisusega, et võimaldada keemiasektoril kohaneda ja siiski edasi areneda.

 

Polümeeride edukas registreerimine sõltub selgetest kriteeriumidest

Erinevalt kõigist traditsioonilistest kemikaalidest (monomeeridest) on polümeerid praegu REACH-määrusest registreerimisest vabastatud. Eelseisev REACH-määruse läbivaatamine muudab seda tõenäoliselt. Põhiküsimus on, kuidas muuta polümeeride registreerimine toimivaks: mõnede hinnangute kohaselt võib turul olla 70 000 kuni 400 000 polümeeri. Seetõttu on selle uue poliitikameetme edukaks rakendamiseks võtmetähtsusega nende eristamine, mis tekitavad muret ja nõuavad registreerimist ning edasist regulatiivset haldamist vähem muret tekitavatest. Lina Dunauskiené, Euroopa Komisjoni majanduskasvu peadirektoraadi poliitikaametnik, tutvustas komisjoni lähenemisviisi polümeeride registreerimiseks rühmitamiseks, mis põhineb „Registreerimist vajavatel polümeeridel” ehk kriteeriumide kogumi kasutamine polümeeride valimiseks, mis võivad kujutada endast teatud ohtu.

 

REACH-määruse autoriseerimise ja piirangute reform peaks lihtsustama ja kiirendama kemikaalide kohta otsuste tegemist

Otto Linher, Euroopa Komisjoni REACH-i üksuse vanemekspert: "Praeguseid REACH-i autoriseerimis- ja piiranguprotsesse, mida agaralt parandamiseks reformitakse, on juba mõnda aega peetud üheks peamiseks REACH-i parendusvaldkonnaks." Ta selgitas, et komisjon oli minevikus olnud liiga aeglane teatud ainete reguleerimisel, eriti endokriinsüsteemi kahjustavate ainete ja püsivate ainete osas, ning seisnud silmitsi pikaajalise loa- ja piirangutaotluste kuhjumisega.

Otto Lihner kirjeldas autoriseerimise ja piirangutega tegelemiseks nelja sammu:

1 – Ainete prioriteetsuse määramine reguleerivate meetmete jaoks kasutades PACT-tööriista ja kandidaatainete loetelu.

2  – Ainete kasutamise piiramine (68(1), 68(2), VII jaotis, 69(2)). Seda laiendataks uutele ohuklassidele, eelkõige endokriinsüsteemi kahjustavatele ainetele, püsivatele ainetele, sihtelundi suhtes toksilisusele (STOT) ja hingamisteede sensibilisaatoritele ning teatud professionaalsetele kasutustele, et piirata oleks kiirem, ilma et oleks vaja iga juhtumi puhul eraldi tõendada.

3 – Jätkuva kasutamise vajaduse käsitlemine: lubade andmise ja erandite tegemise protsessid.

4 – Lubade ja erandite põhjendatuse hindamise kriteeriumid, sealhulgas uus erand oluliste kasutusalade jaoks, mis samuti eeldatavasti kiirendab otsuste tegemist.


Lisainformatsioon ja selgitavad pildimaterjalid on kättesaadavad SIIN.