Kutse ühekordse plasti direktiivi ülevõtmise eelnõu tutvustavale veebikohtumisele

pexels

Keskkonnaministeerium saatis 15.06.2021 kooskõlastusele jäätme-, pakendi- ja tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle ühekordse plasti direktiivi nõuded. Kooskõlastusele saadetud jäätmeseaduse-, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muudatuste eelnõu paneb suure rõhu just ühekordsete toidupakendite ja joogitopside kasutuse vähendamisele ning neile keskkonnasõbraliku asenduse leidmisele. Nimelt ei ole eelnõu järgi alates järgmise aasta 3. juulist pakendiettevõtjal lubatud tarbijale tasuta anda valmistoidu tarbimiseks ühekordselt kasutatavat toidupakendit ja joogitopse. Eelnõu ütleb ka, et alates 1. jaanuarist 2024 peab pakendiettevõtja pakkuma müügikohas tarbijale lisaks ühekordsetele toidupakenditele ja joogitopsidele ka korduskasutatavat alternatiivi. Hiljemalt 1. jaanuariks 2026 peab pakendiettevõtja täielikult üle minema korduskasutavate toidupakendite ja joogitopside pakkumisele. Kõik kohalikud omavalitsused on eelnõu järgi kohustatud hiljemalt 1. jaanuariks 2023 tagama, et nende territooriumil peetavatel avalikel üritustel kasutatakse lahtise toidu ja joogi serveerimiseks korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Pakendiettevõtja peab tagama, et müügikoha territooriumil on tagatud pakendijäätmete liigiti kogumise võimalus pakendatud kauba lõppkasutajatelt või tarbijatelt.

Plasti sisaldavate filtriga tubakatoodete ning tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtritele on  tootjavastutussüsteem kavas luua 5. jaanuarist 2023. Kehtestatakse ka plasti sisaldavate kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendite eraldi kogumise nõue ning minimaalne iga-aastane kogumismäär nende ringlusse võtmiseks. Laiendatud tootjavastutuse kohustus plasti sisaldava kalapüügivahendi tootjale rakendub 31. detsembril 2024.

Kuivõrd enamik direktiivi nõudeid tuleb üle võtta siseriiklike õigusaktidega, siis igapäevaelus ei näe tavainimene laialdasi muudatusi enne, kui eelnõu on Riigikogu menetluse läbinud ning jõustunud. Erandiks on mõned direktiivi sätted, mis on n-ö otsekohalduvad ja mida tuleb rakendada vaatamata sellele, kas siseriiklikud õigusaktid on jõustunud või mitte. Sellised on näiteks toodete märgistamisega seotud nõuded.

Eelnõu tutvustamiseks korraldab keskkonnaministeerium 21. juunil kell 12.30–14.30 virtuaalse kohtumise, kuhu on oodatud kõik huvilised. Palume oma osavõtusoovist 17. juuniks teada anda SIIN.

31. mail 2021 avaldatud Euroopa Komisjoni täpsustav suunisdokument (näiteid sisaldavad suunised selle kohta, mida tuleb ühekordse plasti direktiivi kohaldamisel lugeda ühekordselt kasutatavaks plasttooteks) on nüüd avaldatud ka eesti keeles. Eesti keelne lisainformatsioon ja suunisdokument on leitavad SIIN.