REACH-määruse analoog Venemaal ja Euraasias: nn eelregistreerimise tähtaeg 1. mai 2020

EAEU

Venemaa on pikendanud oma kemikaaliinventuuri andmete esitamise tähtaega kuni 1. maini 2020 (see on nn eelregistreerimise protsess Euraasia Majandusühenduses (EAEU) 2017. aastast kehtiva REACH-määrusega analoogse tehnilise regulatsiooni raames).

Mis on kemikaaliinventuur?

Venemaa kemikaaliinventuur on üks sammudest, mis tuleb teha, et valmistuda keemiatoodete ohutust puudutava tehmilise regulatsiooni (TR EAEU 041/2017) rakendamiseks. Kõigepealt luuakse Venemaa riiklik osa EAEU kemikaalide registrist. 

Kuidas inventuur toimub?

Keemiatoodete inventuur on vabatahtlik protseduur, mille käigus ettevõte saab esitada teavet kemikaalide kohta, mida ta laseb EAEU turule, nende registrisse kandmiseks, kuulutades need seega liidu tolliterritooriumil olemasolevateks. Pärast EAEU TR 041/2017 ("Venemaa REACH" või "EAEU REACH") rakendumist loetakse kõiki kemikaale, mida ei ole registrisse kantud, liidu tolliterritooriumi jaoks uuteks ja nende kohta tuleb kohaldada enne nende ringlusse laskmist teatamismenetlust - see hõlmab ohtlike omaduste põhjalikku uurimist, inimtervisega seotud riskianalüüsi ning  keskkonnaga seotud kemikaaliohutuse aruannet. Eeldatakse, et teatatakse ainult tõeliselt uutest uurimata kemikaalidest. 

Inventeerimisetapis nõutakse kemikaalide kohta minimaalset teavet, teabe esitamine ei nõua riigilõivu tasumist (tasuta) ega dokumentide esitamist, mis kinnitavad aine ringlust Venemaa territooriumil.

Pärast TR EAEU 041/2017 kõigi üleminekutähtaegade möödumist tuleb teatamismenetlust kohaldada kõigi kemikaalide (ained + ained segudes) suhtes, mida inventuuris ei registreeritud. 

Kellele, millele kohaldub?

Tootjad, importijad ja tootja volitatud esindajad (välismaiste tootjate puhul). 

Kõik kemikaalid, mida ettevõtted EAEU turule lasevad, kuuluvad inventuuri registreerimise alla: nii eraldiseisva ainena kui ka segu koostisainena.

Teatud kemikaalid (valdkonnad) on siiski registreerimis/teatamiskohustusest vabastatud.

Loe täpsemalt meie siseveebist