Selgusid Ceficu läbiviidud kiirhoiatussüsteemi andmete analüüsi tulemused

Pexels

Cefic viis läbi  ELi kiirhoiatussüsteemi  "Safety gate" andmete analüüsi ELi kemikaale käsitlevatele õigusaktidele mittevastavuse kohta. Analüüsist selgus, et REACH-i õigusaktidele mittevastavate kemikaalide arv on neljakordselt suurenenud toodete hulgas, mis on märgistatud märgistusega "tundmatu" ja seda vaid kahe aasta jooksul. Tõenäoliselt on selle põhjuseks pärast COVID-19 pandeemiat suurenenud veebipoodides ostlemine. Nõuetele mittevastavaid kemikaale sisaldavate toodete päritolu teadmatus vähendab ELi võimet jälgida veebiturge ja parandada toodete ohutust.

Ceficu tootehalduse tegevdirektor Sylvie Lemoine kommenteeris: „Reguleerimisel on mõtet ainult siis, kui sellega kaasneb jõustamine. Torkab silma, et internetimüügi puhul on paljude turule sisenevate toodete päritolu teadmata. Nõuame jätkuvalt tugevamat järelevalvet ja jõupingutusi, eriti imporditud kaupade ja veebimüügi puhul. Kuna veebipoodide ostlemine kasvab, on see tarbijate ohutuse küsimus."

Siin on mõned Ceficu analüüsi peamised järeldused:
• REACH-määrusele mittevastavate kemikaalide osakaal teadmata päritoluga toodetes on kahe aastaga neljakordistunud; 4 protsendilt 2019. aastal 18 protsendini 2021. aastal.
• Kõige tavalisem keemiline mittevastavus, ligikaudu 25%, olid piiratud ftalaadid, millele järgnesid raskmetallid (kaadmium, plii), mis on samuti reproduktiivtoksilised. Kõige levinum piirangutega ftalaat oli bis(2-etüülheksüül)ftalaat ehk DEHP – aine, mis on Euroopas olnud aastaid piiratud, kuid mida leidub endiselt sageli Hiinast imporditud plastnukkudes.

Need järeldused ei tulene ainult ohutusvärava analüüsist, vaid neid kinnitavad ka Põhjamaade liikmesriikide uuringud. Kuigi ECHA kogu ELi hõlmav pilootprojekt REF-8 veebimüügi jõustamise kohta on samm õiges suunas, siis peab üles seadma prioriteediks meetmed, mis jõustavad paremini ELi kemikaale käsitlevaid õigusakte. See on eriti oluline, kuna piirangud käsitlevad üha enam erineva kasutusega kemikaalide rühmi (nt mikroplast) ja muutuvad REACH-määruse eelseisva läbivaatamise käigus veelgi üldisemaks.

Täismahus Ceficu analüüs kättesaadav allolevas dokumendis.