UFI ja mürgistusteabekeskuste teavituste inspekteerimine algab 2025. a. alguses

ECHA

ECHA jõustamisfoorum algatab alates 2025. aasta jaanuarist projekti, et kontrollida, kas tarnijad on teavitanud mürgistusteabekeskusi (PCN - Poison Centre Notification) ohtlikest keemiliste segudest. Kontrollid kestavad kuus kuud ja lõpparuanne avaldatakse eeldatavasti 2025. aasta lõpus. Inspektorid kontrollivad, et on esitatud mürgistusteabekeskuste teated ning segude etiketid ja ohutuskaardid (SDS) vastavad nõuetele (nt UFI kood märgistusel). Vt ECHA uudis SIIN

Eesmärk
Selle kontrollikampaania eesmärk on jõustada vastutavate isikute kohustus teavitada riiklikke ametiasutusi ohtlikest segudest, eesmärgiga kaitsta inimeste tervist. Hädaolukordades saavad mürgistusteabekeskused seda teavet kasutada kodanike või meditsiinitöötajate nõustamiseks. Seetõttu peab mürgistusteabekeskustel olema täpne teave ohtlike segude kohta, et hädaolukordades asjakohaselt reageerida.

CLP-määruse artikli 45 kohaselt peavad importijad ja allkasutajad (segude tootjad), kes viivad ELis turule ohtlikke segusid (mis on klassifitseeritud füüsikaliste või terviseohtude alusel), esitama pädevatele asutustele (mürgistusteabekeskustele) üksikasjalikku teavet segu 100% koostise kohta koos muude vajalike üksikasjadega. 

Alates 1. jaanuarist 2024 on lõppenud kutse-, tarbija- või tööstuskontekstis kasutatavate segude PCN-i üleminekuperioodid. Varasemalt tehtud riiklike teavituste üleminekuperiood kestab veel kuni 1. jaanuarini 2025, kuid sealt edasi peavad kõik asjassepuutuvad tooted olema teavitatud ühtlustatud PCN-i vormingus ja kandma vastavat UFI koodi.

PCN-i toimikud tuleb koostada IUCLID tarkvaraga ning need sisaldavad tavaliselt järgmist nelja osa:

  • Teavitaja andmed: see hõlmab ettevõtte nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja käibemaksukohustuslase numbrit;
  • Tooteteave: nõutakse selliseid üksikasju nagu turulelaskmise riik, kaubanimi, kasutusala, lõppkasutaja ning pakendi tüüp ja suurus;
  • Seguteave: see jaotis hõlmab segu nime, füüsikalist olekut, värvi, pH-d, täielikku koostist, klassifitseerimise ja märgistamise teavet ning toksikoloogilisi andmeid; 
  • UFI kood: unikaalne koostise tähis.

Lisaks: uus veebimüügiprojekt 2025. aastal

Foorum leppis kokku ka järgmise veebimüügi ühtlustatud jõustamisprojekti (REF-13) konkreetses ulatuses, mille kontrollid algavad 2025. aastal. Inspektorid kontrollivad veebis müüdavaid tooteid, kui need sisaldavad aineid, mille kasutamine on REACH ja POP määruste alusel piiratud. Nende kontrollidega inspekteeritakse ka seda, et segud on klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud vastavalt klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusele, ning kontrollitakse, et asjakohane teave esitatakse veebis. Kontrollimisel võidakse käsitleda ka elektri- ja elektroonikaseadmetes ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) direktiivis määratletud piirangute järgimist.

Abiks tavatarbijale: Miks UFI on kõigi jaoks oluline?

ECHA PCN