Ülevaade EL detergentide määruse läbivaatamise protsessi hetkeseisust

Pexels

28. aprillil 2023 esitas Euroopa Komisjon ettepaneku, mille eesmärk on muuta pesuaineid käsitlevaid eeskirju. Selles käsitletakse kahte põhiprobleemi: praegune detergentide määrus ei võta arvesse uusi turusuundumusi (nt mikroobsed puhastusvahendid) ja detergentide kohta puuduvad tõhusad teabenõuded (sama aine võib esineda mitu korda samal etiketil, kuna eksisteerivad kattuvused teiste ELi seadustega, nt klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus).

Euroopa Parlamendis läks fail keskkonnakomisjoni (ENVI) kätte ning oma arvamuse esitas ka siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO). 

Kokku esitati ENVIs 384 muudatusettepanekut esialgsele Euroopa Komisjoni eelnõu ettepanekule. Muudatusettepanekute hääletus toimus 14. veebruaril 2024. Raport võeti vastu 68 poolt-, 1 vastu- ja 7 erapooletuga. Raportis laiendatakse piiratud mikroorganismide loetelu ja kärbitakse märgistamisnõudeid. Taastäidetavas formaadis müüdavate pesuvahendite puhul peaks kogu märgistuse teave olema saadaval ka sildil, mis kinnitatakse uuesti täitmise hetkel pakendile. ENVI raport lisab ka uued piirangud fosfaatide ja muude fosforiühendite sisaldusele mõne pesuainekategooria puhul (nt pärast üleminekuperioodi ei tohi tarbijatele mõeldud käsinõudepesuvahendid sisaldada fosfaate ega muid fosforiühendeid; tööstuses kasutatavate pesu- ja nõudepesuvahendite fosfori sisaldust piiratakse - vt täpsemalt artikli lõpus). Komisjon peaks hindama taastuvate toorainete ja detergentide ringlussevõetud materjali sisalduse kohustuslike eesmärkide kehtestamise teostatavust. Pärast üleminekuperioodi peaksid detergentide orgaanilised koostisosad, välja arvatud pindaktiivsed ained, olema biolagunevad. ENVI raport lisab uue artikli loomkatsete kohta: detergentide ohutus ja nende vastavus kavandatavale määrusele tuleks kindlaks teha ELi tasandil valideeritud ja vastu võetud loomadega mitteseotud meetodite abil.

Täiskogu võttis raporti muutmata kujul vastu 27. veebruaril 2024 oma esimese lugemise seisukohana 544 poolt-, 6 vastu- ja 78 erapooletuga. Euroopa Parlamendi seisukohaga saab tutvuda SIIN.

Nõukogus on ettepanekut arutatud tehnilise ühtlustamise töörühmas (ohtlikud ained – kemikaalid).

Detailsem info Euroopa Parlamendi seisukoha osas, mis puudutab täiendavaid piiranguid fosforile ja fosfaatidele:

 

p

p