Valmisid uuringud välisteaduskoostöö meetmete mõjust Eesti teadusele

Pexels

Jagame Eesti Tedusagentuuri teadet, et valminud on kolm uuringut, mis analüüsivad Eesti teadusagentuuri välisteaduskoostöö toetusmeetmete mõju Eesti taotlejate kaasatusele Euroopa Liidu teadusprogrammides "Horisont 2020" ja "Euroopa horisont". Kvantitatiivse ülevaate, kvalitatiivuuringu ja rahulolu-uuringu tulemused näitavad, et Eesti on olnud raamprogrammi taotlemisel edukas ning rahulolu välisteaduskoostöö meetmetega on kõrge. 

Kvantitatiivses ülevaates analüüsis Kadri Raudvere Eesti asutuste osalust nimetatud raamprogrammide taotlusvoorudes. Kvantitatiivne ülevaade kinnitab, et Eesti on olnud raamprogrammidest taotlemisel edukas, kuid edukus erineb raamprogrammi erinevate osade vahel. Raamprogrammidest kõige rohkem rahastust on saanud kõrgharidusasutused (ca 50% kogu Eestisse tulnud rahastusest), ent taotlustes osalemiste poolest olid arvukamad ettevõtted (ca 43% kõigist Eesti osalejate taotlustes osalemistest).  

TalTechi ja Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud kvalitatiivuuringust selgub, et olemasolevate välisteaduskoostöö meetmetega ollakse rahul, neid peetakse oluliseks ning soovitakse kõigi meetmete jätkumist. Lisaks leitakse, et peaks olema rohkem meetmeid ja tuge doktorantidele, alustavatele teadlastele ja projektijuhtidele, ka alustavatele teadusadministraatoritele ning kogenud projektikoordinaatoritele. Kvalitatiivuuringus osalejad tõid välja mitmed konkreetseid ettepanekuid meetmete täiendamise osas ja Eesti teadusagentuur on hakanud neid ellu viima. 

Tanel Hirve poolt analüüsitud raamprogrammi konsultantide (National Contact Points – NCP) teenuste rahulolu-uuringu tulemustest selgub, et sihtrühmade teadlikkus NCP-de tegevusest ja pakutavatest teenustest on kõrge (83% vastanutest). Teenustega rahulolu üldhinnang on samuti kõrge (4.6, skaalal 1-6). NCP teenustest kõige vajalikumaks peetakse erialast konsultatsiooni valdkonna prioriteetide ja olemasolevate projektide kohta ning üldise info jagamist koostööprogrammidest. Vastajad tõid välja, et NCP-d saaksid olla abiks keerulistes aruandluse arvutuslikes osades, näiteks eelarve ja finantsaruandluse küsimustes. 

Eesti teadusagentuur korraldab 14. mail kell 11:00 – 12:00 veebinari, kus tutvustatakse uuringute tulemusi ja arutletakse ettepanekute rakendamise üle. Veebinarile on oodatud osalema kõik huvilised. Üritus toimub veebis Microsoft Teams´i vahendusel, eelnev registreerimine pole vajalik.