Etanooli klassifitseerimine CMR-iks ohustaks selle kasutamist paljudes sektorites ja kahjustaks CLP-määruse usaldusväärsust

Pexels

Etanool on biotsiidide toimeaine ja sellel on REACH-määruse alusel 730 registreerijat - kõige rohkem kõikidest ainetest. Seda kasutatakse jookides ja toidukaupades umbes 800 000 tonni aastas, tööstussektoris 1,2 miljonit tonni ja taastuvate transpordikütuste segamisel 4 miljonit tonni. Lisaks desinfektsioonivahenditele kasutatakse seda toiduainete pakendites, kosmeetikatoodetes, detergentides, autotööstuses kasutatavates pesuvahendites ja jäätõrjevahendites, „madala ohtlikkusega” lahustina katetes ja trükivärvides ning farmaatsiatoodetes.

Kavandatud etanooli klassifitseerimine kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks (CMR) ohustaks hädavajalikku ja üldist kasutamist paljudes sektorites ning kahjustaks CLP-määruse usaldusväärsust, teatas kaubandusorganisatsioon.
Kreeka pidi esitama oma ettepaneku etanooli ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistamise kohta 31. detsembriks, kuid hetkel on ettepanek veel esitamata. Meede klassifitseeriks kemikaali tuleohtlikuks vedelikuks 2, silmade ärrituseks 2, reproduktiivtoksilisuseks 2 ning sihtorgani spetsiifiliseks mürgisuseks 2 ja 3.

Eelmise aasta detsembris hoiatas biotsiiditööstus, et etanooli reproduktiivtoksilise ohu klassifikatsioon ELis võib praeguse koroonaviiruse pandeemia ajal põhjustada desinfektsioonivahendite kättesaadavust haiglates haiglates ja mujalgi. Lisaks sellele ütles REACHi etanooli ühing Chemical Watchile hiljutises intervjuus, et regulatiivne meede toob kaasa "ulatuslikke sotsiaal-majanduslikke häireid", mis mõjutavad kasutamist, sealhulgas taastuvkütustes, kosmeetikas, jookides ja toidus ning toorainena. Kui toodetel oleks hoiatus, et koostisosa on CMR, siis kahjustaks klassifikatsioon avalikkuse ja tarbijate usaldust märgistussüsteemi vastu.

Üheks põhiprobleemiks on assotsiatsiooni väitel andmekogum ja nende kasutamine klassifikatsiooni ettepanekul. Paljude ainete puhul on probleemiks andmete puudumine, kuid etanool peaks olema väga hästi tuntud ja toksikoloogilist teavet on selle kohta rohkem teada, kuid muude kemikaalide puhul. Enamik negatiivset teavet etanooli kohta pärineb alkoholi liigtarbimisest ja selle mõjust inimorganismile. Kui see välja jätta, siis pole etanoolil mingit CMR-ohtu, kui seda kasutatakse tööstusliku kemikaalina sissehingamisel või kokkupuutel nahaga. Oluliste tervisemõjude tekitamine etanooli liigsel sissehingamisel või nahaga kokkupuutel on sisuliselt võimatu, sest etanool aurustub väga kiiresti. 

Originaalartikkel on saadaval Chemical Watchi koduleheküljel.