Uusi ohuklasse käsitlev delegeeritud õigusakt avaldati täna Euroopa Liidu Teatajas

Pexels

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2023/707, 19. detsember 2022, muudetakse CLP määrust (EÜ nr 1272/2008) ainete ja segude ohuklasside ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kriteeriumide kohta. 

Euroopa rohelises kokkuleppes on seatud inimeste tervise ja keskkonna tõhusama kaitse eesmärk, mis on osa ambitsioonikast lähenemisviisist, mille siht on võidelda kõigist allikatest pärit saaste vastu ja püüda muuta keskkond mürgivabaks.

Tuginedes kogemustele ja teaduslikult põhjendatud teadmistele, mis on saadud selliste ainete kindlakstegemisel, mis on väga ohtlikud endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu, ning püsivate bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete (PBT-ained), väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete (vPvB-ained), püsivate, liikuvate ja toksiliste ainete (PMT-ained) ning väga püsivate ja väga liikuvate ainete (vPvM-ained) kindlakstegemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel, on vaja kohandada CLP määrust tehnika ja teaduse arenguga ning lisada uued ohuklassid ja -kriteeriumid.

Võttes arvesse paremaid teaduslikult põhjendatud teadmisi ja suuremaid kogemusi, mis on saadud inimeste tervist ja keskkonda mõjutavate endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide ning PBT-, vPvB-, PMT- ja vPvM-ainete ja -segude kindlakstegemisel, on asjakohane lisada nende ainete ja segude jaoks ohuklassid ja märgistamisnõuded ning vastavad teaduslikud kindlakstegemise kriteeriumid.

Uute ohuklasside sätestamine tähendab nende kasutuselevõttu koos nime ning asjaomaste ohulausete ja -kategooriakoodidega. Seepärast lisati need ohuklassid, ohulaused ja -kategooriakoodid määruse (EÜ) nr 1272/2008 I, III ja VI lisasse. Samuti lisandusid vastavad ELi ohulaused.

Piktogrammid on oluline ohuteabe edastamise vahend. AGA need plaanitakse lisada uusi ohuklasse käsitlevasse ohuteabesse pärast nende vastuvõtmist ÜRO GHSis, et vältida segadust praegusi ohuklasse käsitlevate piktogrammide kasutamisel.

Ajaline kohaldatavus ainete puhul

Hiljemalt alates 1. maist 2025 märgistatakse ained uute nõuete kohaselt. Aineid, mis on turule lastud enne 1. maid 2025, ei ole vaja ümber-märgistada kuni 1. novembrini 2026.

Ajaline kohaldatavus segude puhul

Hiljemalt alates 1. maist 2026 märgistatakse segud uute nõuete kohaselt. Segusid, mis on turule lastud enne 1. maid 2026, ei ole vaja ümber-märgistada kuni 1. maini 2028.

Vaata uut delegeeritud määrust SIIT