CLP-määrus

CLP-määrus on ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlev määrus (EÜ) nr 1272/2008. Sellega täiendatakse REACH-määrust ning tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitatakse märgistusel standardlausete ja piktogrammide abil selgelt kemikaalide ohtudest.

Enne keemikaalide (ained ja segud) ühenduse turule viimist peab vastutav isik need kooskõlas tuvastatud ohtudega klassifitseerima ja seejärel CLP süsteemi kohaselt märgistama ja pakendama. CLP-määruses lähtutakse ÜRO ühtsest ülemaailmsest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemist - see võimaldab kemikaalide ohtlikke omadusi ELis ja kogu maailmas paremini mõista ning lihtsustab ülemaailmset kaubandust.

CLP-määrust kohaldatakse enamikule ELi tööstus-, kutse- ja tarbijaturgudele viidavatele kemikaalidest, sh tasuta pakutavatele kemikaalidele. 

Enam kui 20 ELi õigusakti viitavad kemikaalide klassifitseerimisele ja märgistamisele, mis tähendab, et kui aine klassifitseeritakse ohtlikuks, siis reguleerivad selle kasutamist ka muud õiguslikud nõuded, näiteks töökohas kemikaaliohutuse hindamise läbiviimise nõue. Kui aineid ei saa klassifikatsiooni tõttu teatud otstarbeks turule viia, peavad ettevõtjad leidma alternatiive. Näiteks ei tohi kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud aineid kasutada tarbekaupades, kui nende kogused ületavad teatud kontsentratsiooni. Seega peavad CLP-määruse nõuetega kursis olema väga mitmesuguste erinevate valdkondade ettevõtted, mitte pelgalt keemiatööstuse sektori tegijad. 

Esimene samm - klassifitseerimine

CLP-määruse üks põhieesmärk on tuvastada, kas ainel või segul on omadusi, mille tõttu see tuleb klassifitseerida ohtlikuks. 

Kui aine või segu kohta (nt toksilisusandmed) kättesaadav teave vastab CLP-määruse klassifitseerimise kriteeriumidele, määratakse ainele või segule sellega seotud ohtude tuvastamiseks ohuklass ja -kategooria. CLP-määruse ohuklassid hõlmavad füüsikalisi, tervise-, keskkonna- ja muid ohte.

Edasised sammud: märgistamine, pakendamine

Klassifitseerimisele järgnevalt, tuleb tuvastatud ohtudest teavitada teisi tarneahelas tegutsejaid. Ohtude märgistamine võimaldab aine või segu kasutajaid ohuklassifikatsioonist märgistuste ja ohutuskaartide abil teavitada, et hoiatada neid ohtude eest ja vajadusest seonduvaid riske maandada.

CLP-määrus sätestab üksikasjalikud kriteeriumid iga ohuklassi ja -kategooria märgistamiseks: ohupiktogrammid, tunnussõnad ohu- ja hoiatuslaused.

Määrus sätestab ka üldised normid pakenditele. 

 

Lisaks on CLP-määrusega seotud järgmised olulised aspektid:

 • Ühtlustatud klassifitseerimine ja märgistamine

teatud ohtlike ainete puhul on klassifikatsioonis ja märgistuses ühenduse tasandil kooku leppitud.

 • Klassifitseerimis- ja märgistusandmik

ECHA hallatav andmebaas, mis sisaldab kõigi registreerimistoimikus või klassifitseerimisest ja märgistamisest teavitamisel esitatud ainete klassifikatsiooni. Kõnealuses andmikus sisalduv teave hõlmab aine nimetust ning klassifikatsiooni ja märgistust; samuti on olemasolu korral ära toodud ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine. 

 • Mürgistusteabekeskused

CLP-määruse art. 45 ja uue VIII lisa kohaselt on ohtlikke segusid turule viivad ettevõtted (importijad, allkasutajad) kohustatud esitama nende segude teavet asjaomastele riiklikele määratud organitele (meil Terviseamet ja nende allüksus mürgistusteabekeskus). Eesmärgiks on, et mürgistusteabekeskused saaksid anda hädaolukorras kiiresti meditsiinilist nõu. 

Kasutusele on võetud kaks põhielementi:

 • ühtlustatud andmevorm - EL vorm asendab järk-järgult kõik senised erinevad riiklikud süsteemid. Esitada tuleb:
  • ohtlike segude keemilise koostise, koostisainete olemuse ja kontsentratsioonivahemike teave,
  • toksikoloogiline teave
  • tootekategooriad vastavalt ühtlustatud Euroopa toodete kategoriseerimise süsteemile (EuPCS)
 • Unikaalne koostise tähis (UFI) – s.o unikaalne kood, mis lisatakse toote märgistusele. Seob turule viidud toote mürgistusteabekeskustele esitatud konkreetse segu teabega ning võimaldab täpselt ja kiiresti tuvastada toote keemilise koostise. 

 

Väga põhjaliku teabe CLP-määruse kohta leiab Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kodulehelt. Oma liikmeid julgustame küsimuste korral pöörduma meie Liidu kemikaali- ja keskkonnanõuniku poole. 

Eestis on CLP-määruse kontekstis pädevaks asutuseks Terviseamet ning küsimuste korral võib pöörduda ka nende poolt hallatava kasutajatoe poole.