Kemikaaliseadus

Kemikaaliseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/KemS  

Kemikaaliseadus reguleerib kemikaali käitlemist ja kemikaali käitlemisega seotud majandustegevuse piiramist eesmärgiga kaitsta inimese elu ja tervist, asja ja keskkonda ning tagada kaupade vaba liikumine Kemikaaliseadust kohaldatakse kemikaalile ja seda sisaldavale tootele ning nende käitlemisele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud muu seadusega, Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepinguga või Euroopa Liiduõigusega. Kemikaali tootmisele, turule viimisele ja kasutamisele nii ainena kui ka segu või toote koostisosana kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). Kemikaali klassifitseerimisele, märgistamisele ja pakendamisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. Kemikaali veol maanteed, raudteed, veeteed ja õhuteed pidi kohaldatakse vastava veoliigi kohta kehtivaid õigusakte, arvestades käesoleva seaduse erisusi. 

Kemikaal käesoleva seaduse tähenduses on aine või segu REACH-määruse tähenduses. Ohtlik kemikaal on aine või segu, mis vastab CLP-määruse I lisa osades 2–5 sätestatud füüsikaliste, tervise-või keskkonnaohtude kriteeriumidele. Kemikaali käitlemine käesoleva seaduse tähenduses on kemikaali valmistamine, tootmine, töötlemine, pakendamine, hoidmine, vedamine, kättesaadavaks tegemine ja kemikaaliga seonduv muu tegevus.

Kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. Kemikaali käitlejal peab olema vajalik teave kemikaali füüsikaliste ja keemiliste omaduste, ohtlikkuse, ohutusnõuete ja kahjutustamise kohta ning kemikaali käitlemiseks vajalikud teadmised ja oskused, kogemused ning hoiakud (edaspidi kompetentsus).

Ohtliku kemikaali käitleja kompetentsus hõlmab:

  1) vastavalt käitlemisviisile käideldava kemikaali omaduste tundmist;

  2) ohutuskaardi, märgistuse ja muu teabe alusel kemikaali käitlemisega seonduvate ohtude ja riskide hindamise oskust;

  3) õnnetuse korral esmaste pääste- ja abivahendite praktilise kasutamise ja esmaabi andmise oskust;

  4) tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitseliste võtete tundmist.

Eestis turuleviimiseks ettenähtud kemikaali märgistus peab olema eestikeelne. Erandina on lubatud saaja nõusolekul tarnida teaduslikus uurimis- või arendustegevuses kasutamiseks kemikaali, mille märgistus on mõnes muus saajale arusaadavas keeles ja vastab CLP-määruse nõuetele.

Lisaks reguleerib Kemikaaliseadus (RT I, 06.04.2021, 4) kemikaali ohtlikkuse määramist, kemikaali käitlemise üldnõudeid, kemikaali käitlemise piirangud ja muud erinõuded, ohtlikke ettevõtteid  ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid. Kemikaaliseadus määrab kemikaalide valdkonna pädevad asutused ja riikliku järelevalve kohustused ning käitleja vastutuse.