CLP uuendamine - 22. ATP eelnõu kooskõlastamine

Pexels

Käesoleva ettepaneku eelnõu eesmärk on kohandada määrust (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP-määrus) tehnika arenguga, et muuta CLP-määruse VI lisa 3. osa tabelit 3 , lisades uued ja muudetud kanded 42 aine või ainerühma ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistamise kohta ning jättes välja ühe kande.

Eelnõust teavitati WTO-d 18.01.2024 ning praeguseks on kahekuune tagasisideperiood lõppenud. Kõnealuse ATP avaldamist EL Teatajas on oodata 2024 aasta teises kvartalis. Jõustumisele järgnevalt on üleminekuperioodiks uute harmoneeritud klassifikatsioonide ja märgistuste kasutamisel 18 kuud. 

Mõned näited ainetest, mille harmoneeritud klassifikatsiooni ja märgistust uus 22. ATP käsitleb (pole kaugeltki ammendav loetelu):

  • Hõbe
  • Vask
  • Formaldehüüd
  • Sipelghape
  • Peräädikhape
  • Boraadid
  • Väävel
  • Heksüülsalitsülaat
  • n-heksaan 

Vaata ATP eelnõu SIIT