Etanooli toimik esitati ning algas toimeainena hindamise / heakskiitmise protsess biotsiidimääruse raames

Pexels

Etanooli kui toimeaine hindamine / heakskiitmine biotsiidimääruse (BPR) raames puudutab esmajoones biotsiiditootjaid, AGA kaskaadefektina tõenäoliselt kõiki ettevõtteid ja sektoreid (nii keemiatööstuse sees kui väljas), kes etanooli oma toodetes / tegevustes kasutavad.

Nagu teada, siis toimeainete hindamine biotsiidimääruse raames on aastaid veninud ning Kreeka, kes on määratud hindama etanooli, on oma aruande esitamisega samuti viivitanud. Aga nüüd on toimik koostatud ja esitatud ECHA-le (8.03.24) ning viimane on kinnitanud selle vastavust nõuetele (9.04.24). Seega on alanud toimeainena heakskiitmise / mitte heakskiitmise ametlik protsess.

Üheks osaks kõnealusest pädeva asutuse (antud juhul Kreeka) aruandest / toimikust on aine klassifikatsioon ja märgistus. Kreeka ettepanek BPR raames näeb etanoolile ette järgmist klassifikatsiooni: Reprotox Cat 2, H361d ja H362, STOT-SE 3; H336 ja STOT-RE 2; H373 (lisaks olemasolevale C&L-le). Tööstussektorid on kõnealuse ettepaneku tõttu äärmiselt mures mitmel põhjusel. Esiteks on etanooli puhul tegemist erijuhtumiga, kus klassifikatsiooniettepaneku aluseks on inimandmed, mis pärinevad alkoholi kuritarvitamisega seotud juhtumitest (kus doosid on ebaproportsionaalselt kõrged ega ole kemikaalina kasutamise aspektist ja kokkupuuteviisist lähtuvalt relevantsed). Teiseks on etanool üks põhikemikaalidest, mida kasutatakse kõikvõimalikes tööstusharudes ning klassifikatsioon omab otsest ja kaudset kaskaadefekti väga paljudes erinevate sektorite regulatsioonides. Kolmandaks on tegemist niivõrd olulise klassifikatsiooni otsusega, et seda tuleks tingimata arutada ja otsustada ECHA riskihindamise komitees (nagu kõiki teisi harmoneeritud klassifikatsioone), mitte biotsiidikomitees. 

Arutame etanooli teemat kindlasti Liidu järgmisel tarbekeemia- ja kosmeetika koosolekul ning tegeleme ka selgitustööga asjassepuutuvate ametkondade suunal. 

 

Hetkel teadaolev täpsem info on leitav meie siseveebist: SIIT.