Kokkuvõte sihtkontrollist kantserogeenid töökeskkonnas

Pexels

Tööinspektsioon jagas kokkuvõtet sihtkontrolli, mis käsitles kantserogeene töökeskkonnas, tulemustest.

Ülevaates järeldatakse, et tööandjate teadlikkus kantserogeensetest kemikaalidest ja tööprotsessidest ei ole piisav, et hoida ära tööst põhjustatud haigestumisi või viia need võimaliku miinimumini.

Tööinspektsioon viis 2024 aasta jaanuaris-veebruaris läbi sihtkontrolli ettevõtetes, mille tegevusvaldkondades puutuvad töötajad kokku kantserogeensete kemikaalide või tööprotsessidega. Kogu Eestit hõlmanud sihtkontrolli käigus kontrolliti 2024 aasta kontrollitavate ettevõtete nimekirja kuulunud ettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuete täitmist 12 maakonna 72 ettevõttes. Kontrolliga oli puutumuses 2589 töötajat.

Kantserogeenidega kokkupuute hindamine
Läbi viidud sihtkontrolli peamiseks eesmärgiks oli kantserogeensete kemikaalide ja tööprotsessidega seonduva ohu teadvustamine ning terviseriskide vältimine. Tööinspektorid kontrollisid töökeskkonna riskianalüüsis kantserogeenidest kokkupuutega seonduva ohu hindamist, Tööinspektsiooni teavitamist kantserogeensete kemikaalide kasutusele võtmisest või kantserogeensete tööprotsessidega töö alustamisest. Niisamuti kontrolliti, kas tööandja peab nimekirja töötajatest, kes puutuvad kantserogeenidega kokku.
Tervelt 68% kontrollitud ettevõtetest ei olnud hinnanud kokkupuudet kantserogeensete kemikaalidega või kantserogeensete tööprotsessidega töökeskkonna riskianalüüsis. 87% ettevõtetest (63 ettevõtet) ei olnud tööandja esitanud Tööinspektsioonile teatist 30 kalendripäeva enne kantserogeensete kemikaalide kasutamise või tööprotsesside alustamist. Teadmist, et kantserogeenidega kokkupuutuvate töötajate kohta peab pidama nimekirja, ei olnud viiekümnes ettevõttes.
Töökeskkonna riskianalüüsi käigus tuleb hinnata kõiki ohutegureid, et vältida võimalikku terviskahju ning võtta õigeaegselt kasutusele meetmed ohuteguri mõju vähendamiseks ja vältimiseks.

Vaata sihtkontrolli tulemusi alljärgnevalt: