Tööstusheite vähendamine: uus IED

Pexels

Uued eeskirjad vähendavad inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks tööstusrajatiste ning suurte sea- ja linnufarmide kahjulikke heitmeid.

Parlament võttis 12.03.2024 vastu kokkuleppe liikmesriikidega tööstusheite direktiivi (IED) läbivaatamise kohta ning uue määruse tööstusheidete portaali kohta.

Tööstuskäitised

Uute eeskirjadega muudetakse hõlmatud sektoritele kohustuslikuks kehtestada rangeimad saavutatavad heitkoguste tasemed. Veepuuduse vastu võitlemiseks muutuvad keskkonnakvaliteedi eesmärgid veetarbimise jaoks kohustuslikuks. Jäätmete, ressursitõhususe, energiatõhususe ja toorainekasutuse eesmärgid jäävad teatud piiridesse ning uute tehnikate puhul on need soovituslikud. Muudetud IED hõlmab nüüd ka kaevandustööstuse rajatisi (kaevandusi) ja suuri patareisid tootvaid rajatisi.

Avalikkuse osalemine, karistused ja hüvitis

Reguleeritud käitiste loastamise, käitamise ja kontrolliga seotud läbipaistvus ja üldsuse osalus paraneb, kuna Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister muudetakse ELi tööstusheidete portaaliks, kus kodanikel on juurdepääs andmetele kõigi ELi lubade ja kohalike saastetegevuste kohta.

Ettevõtetele, kes regulatsiooni ei järgi, võidakse kõige tõsisemate rikkumiste eest määrata trahv, mis on vähemalt 3% operaatori aastakäibest ELis. ELi riigid annavad kodanikele, keda eeskirjade eiramine mõjutab, õiguse nõuda hüvitist oma tervisekahjustuste eest.

Direktiivi peab nüüd vastu võtma ka nõukogu, enne kui see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja jõustub 20 päeva hiljem. Liikmesriikidel on siis aega 22 kuud selle direktiivi ülevõtmiseks.

Vaata kokkulepitud teksti SIIT