Komisjon tegi ettepaneku võtta vastu määrus alla 14-aastastele lastele mõeldud mänguasjade, sealhulgas kosmeetikakomplektide ohutuse kohta

Pexels

28. juulil esitas Euroopa Komisjon ettepaneku mänguasjade ohutust käsitleva määruse kohta. Sellega muudetakse kehtivaid norme, millega kaitstakse lapsi mänguasjadest tulenevate võimalike ohtude eest. ELi turule lastavad mänguasjad on juba ühed ohutumad maailmas. Täna avaldatud ettepanekuga parandatakse laste kaitset veelgi ning keskendutakse eelkõige kahjulikele kemikaalidele. Samuti püütakse selle abil vähendada ELis ikka veel – iseäranis internetis – ohtrasti müügil olevate ohtlike mänguasjade arvu.

Ettepanek tugineb kehtivatele õigusnormidele ja sellega ajakohastatakse ohutusnõudeid, millele mänguasjad peavad ELis turustamiseks vastama, olenemata sellest, kas need on toodetud ELis või mujal. Täpsemalt:

  • tugevdatakse kaitset kahjulike kemikaalide eest. Ettepanekus ei säili mitte ainult kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete keeld, vaid sellega keelatakse veel muude kahjulike kemikaalide kasutamine mänguasjades. Silmas peetakse kemikaale, mis on lastele eriti kahjulikud, näiteks neid, mis kahjustavad endokriinsüsteemi (endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid) ja hingamisteid või konkreetseid elundeid;
  • tugevdatakse täitemehhanisme. Ettepanekuga tagatakse, et ELis müüakse ainult ohutuid mänguasju. Kõigil mänguasjadel peab olema digitaalne tootepass, mis tõendab, et need vastavad kavandatud määruse nõuetele. Importijad peavad esitama kõikide mänguasjade digitaalsed tootepassid ELi piiril – see kehtib ka internetis müüdavate mänguasjade kohta. Uus IT-süsteem vaatab kõik digitaalsed tootepassid välispiiridel läbi ja teeb kindlaks saadetised, mis vajavad põhjalikumat tollikontrolli. Mänguasjade kontrollimise eest vastutavad endiselt ka liikmesriikide inspektorid. Lisaks tagatakse ettepanekuga, et juhul kui leitakse mänguasju, millega kaasnevad määruses selgelt nimetamata ohud, on komisjonil õigus nõuda, et need mänguasjad turult kõrvaldataks.

Piiripealsed tooted: kosmeetikatoode ja/või mänguasi

Vastavalt piiripealsete toodete juhendile võib toode olla samal ajal nii kosmeetikatoode kui ka mänguasi ning selline toode peab täitma mõlema valdkonna regulatsioonide nõudeid. 

Juhime tähelepanu, et tooted, mis on oma esitluselt selgelt mõeldud kasutamiseks ainult nukkudel või mänguasjadel, ei lange kosmeetikamääruse kohaldamisalasse. Samas kosmeetikakomplektid, mis on mõeldud kasutamiseks ja mängimiseks alla 14 aastastele lastele, kuuluvad mõlema regulatsiooni kohaldamisalasse. 

Piiripealsete toodete liigitamine on juhtumipõhine ja peab võtma arvesse kõiki konkreetse toote iseloomulikke omadusi.