Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Pexels

Toote nõuetele vastavuse seadust tuleb muuta, sest senise EL direktiivi asemel rakendub käesoleva aasta viimasel kuul EL otsekohalduv üldine tooteohutuse määrus.

MKM koostas nüüd Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise eelnõu (lisatud käesoleva artikli lõppu), et viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega ja ühtlasi ajakohastada (loe: tõsta) akrediteerimistasud.

Euroopa Liidu üldine tooteohutuse määrus jõustus 2. juunil 2023. aastal. See määrus asendab alates 2024. aasta 13. detsembrist üldise tooteohutuse direktiivi ja toitu imiteeriva toote direktiivi. Nimetatud direktiivid on Eesti õigusesse üle võetud toote nõutele vastavuse seadusega. Direktiivide nõuded asenduvad otsekohalduva määruse nõuetega, mistõttu tuleb toote nõutele vastavuse seadusest jätta välja sätted, mis dubleerivad üldise tooteohutuse määruse sätteid. Üldine tooteohutuse määrus ajakohastab ELi tooteohutuse õigusraamistikku ja käsitleb muu hulgas ka digitaliseerimisest tingitud tooteohutuse tagamise uusi ülesandeid, näiteks tuleb edaspidi tõsisemalt tegeleda toodete küberturvalisuse ning veebimüügi spetsiifikaga seotud ohtudega. Üldine tooteohutuse määrus nõuab, et kõik ELi turgudel olevad tarbekaubad oleksid ohutud, ning kehtestab ettevõtetele kohustusi selle tagamiseks. See kehtib tavatarbijatele suunatud tööstustoodetele ja kõigile müügikanalitele. Üldine tooteohutuse määrus tagab nn turvavõrgu toodetega seotud selliste riskide jaoks, mida ei reguleerita teiste spetsiifilisemate ELi õigusaktidega.

Meeldetuletuseks: mis on EL üldises tooteohutuse määruses uut võrreldes praeguse direktiiviga?

  • Konkreetsed tooteohutusega seotud kohustused nii ettevõtjatele kui ka internetipõhiste kauplemiskohtade pakkujatele.
  • Tugevdatud toodete jälgitavuse nõuded.
  • Loetelu aspektidest, mida tuleb arvesse võtta toodete ohutuse hindamisel, sealhulgas uue tehnoloogia puhul.
  • Ettevõtjad teatavad õnnetusjuhtumitest ametiasutustele.
  • Tugevdatud turujärelevalve eeskirjad.
  • Tooteohutusega seotud toodete tagasinõudmise käsitlemise erieeskirjad, sealhulgas kohustusliku tagasinõudmise teate vorm, ja tarbijate õigus õiguskaitsevahenditele.

 

Soovitame ettevõtetel tutvuda nii Eesti tooteohutuse seaduse muutmise eelnõuga, kui ka kindlasti viia end kurssi muudatustega, mis tulenevad aasta lõpul kohalduma hakkavast EL üldisest tooteohutuse määrusest.