Ukraina rakendab CLP regulatsiooni

Pexels

2024. aasta märtsis esitas Ukraina Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO) kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse eelnõu, millega teatas, et eelnõu jõustub ametlikult 29. juunil 2024. Ukraina CLP määruse eelnõu põhineb Euroopa Liidu CLP standarditel.

Eelnõus täpsustatakse, et jagu 3 koos punktidega 135–138 jõustub 1. jaanuaril 2025.

Jagu 3 kohustab, et kõik ohtlikuks klassifitseeritud kemikaalide pakendid peavad kandma ohuteavet. See hõlmab ohu tunnussõna, ohupiktogramme, ohu- ja hoiatuslauseid ja keemiliste ainete alternatiivseid nimetusi.

6. jao punktid 135–138 nõuavad, et õigeaegse meditsiinilise abi ja teabe tagamiseks hädaolukordades töötaks Ukraina tervishoiuministeerium välja ennetus- ja ravimeetmed, pöörates erilist tähelepanu keemiatoodete põhjustatud vigastustele. Ettevõtted peavad esitama tervishoiupoliitika eest vastutavale keskasutusele üksikasjalikku teavet oma keemiatoodete, sealhulgas keemilise koostise ja võimalike ohtude kohta (CLP art. 45 analoog).

Ukraina CLP-määruste rakendamine on Ukraina jaoks oluline samm kemikaaliohutuse ja -juhtimise rahvusvaheliste standarditega vastavusse viimisel. Vastavad ettevõtted peavad nõuetele vastavuse tagamiseks ette valmistama ja õigeaegselt kohandama oma tootmis- ja juhtimisstrateegiaid. 

 

Varasemalt (2022 aasta lõpus) on Ukraina avaldanud uue õigusakti "kemikaaliohutuse ja keemiatoodete haldamise" kohta. Uus seadus peaks hakkama kehtima 29. juunist 2024.

See kõikehõlmav õigusakt sisaldab 12 jaotist kemikaalide haldamise reguleerivse raamistiku kohta. See määratleb õiguslikud, organisatsioonilised ja majanduslikud põhimõtted inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks kemikaalidest tulenevate riskide eest, kehtestab nõuded ettevõtjatele ning püüab tagada kemikaaliohutuse ja keemiatoodete haldamise, arvestades riigi rahvusvahelisi kohustusi. Tegemist on n.ö REACH määruse analoogiga Ukrainas.