Eelseisvad muudatused REACH-i teabenõuetes

pexels

Euroopa Komisjon on läbi vaadanud teatavad nõuded kemikaalide registreerimiseks REACH-määruse alusel. Muudatused hakkavad kehtima 2022. aasta alguses ja ettevõtted peavad alustama ettevalmistusi. ECHA avaldab rohkem nõuandeid 2021. aasta lõpus.

Helsingi, 29. juunil 2021
REACH-määruse lisade ajakohastamine selgitab teavet, mida ettevõtted peavad registreerimisel esitama, ja muudab ECHA hindamistavad läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Seadus jõustub 8. juulil 2021 ja seda kohaldatakse alates 8. jaanuarist 2022.

Peamised muudatused puudutavad:

 • nõuded metallide ja vähelahustuvate metalliühendite pindpinevusele ja vees lahustuvusele
 • nõuded silmade ärrituse in vitro testimiseks ja naha või silmade ärrituse in vivo testimiseks
 • nõuded ja kohandused 28-päevaste ja 90-päevaste korduvdoosi toksilisuse uuringute jaoks
 • reproduktiivtoksilisuse uuringute kohandamise erieeskirjad
 • kohandamise üldeeskirjad, mis põhinevad:
  - olemasolevate andmete kasutamine
  - tõendite kaal
  - ainekohane kokkupuutepõhine katsetamine
  - ainete rühmitus - eelkõige tundmatu või muutuva koostisega ained, komplekssed reaktsioonisaadused ja bioloogilised materjalid (UVCB)
 • uued eeskirjad keskkonna saatuse ja käitumise uuringute kohandamiseks, mis põhinevad madalal oktanool-vesi jaotuskoefitsiendil
 • uued erieeskirjad dissotsiatsioonikonstandi ja viskoossuse jaoks kohandamiseks
 • lisanõuded inimeste tervisele ja keskkonnatestidele, mis tuleb läbi viia asjakohaselt suurte dooside korral

ECHA ajakohastab oma juhendmaterjale ja avaldab rohkem nõuandeid 2021. aasta lõpus.

Lisainfo eelseisvatest muudatustest SIIN.