EKTL seisukohad kestlikke tooteid käsitleva ökodisaini määruse ettepaneku kohta

Pexels

EKTL edastas Keskkonnaministeeriumi palvel oma seisukohad ökodisaini määruse (ESPR) ettepaneku kohta. Muu hulgas on üheks prioriteetseks küsimuseks mõiste "probleemsed ained" (substances of concern SoC) määratlemine kõnealuse määruse kontekstis. 

EKTL leiab, et:

  • ESPR peab vältima olemasolevate kemikaaliregulatsioonide dubleerimist;
  • Poliitikakujundajad peavad tagama, et uusi nõudeid on võimalik praktikas rakendada, et need on keskendunud ainult sellistele probleemsetele ainetele, mis on võtmetähtsusega iga konkreetse tooterühma puhul ja välja töötatud koostöös kõigi sidusrühmade, sealhulgas ECHA ja tööstuse sidusrühmadega.
  • ESPR peaks võimaldama tootmises kasutatavate ainete piiramist ainult siis, kui need jäävad alles lõpptootesse;
  • Tuleb tagada, et ainete loetelu oleks dünaamiline ja arvestaks ringlussevõtu meetodite ja tehnoloogiate arenguga
  • Probleemsete ainete jälgimine peaks kehtima ainult lõpptoodetes sisalduvate asjakohaste ainete suhtes. Kõigi probleemsete ainete jälgimine ei ole realistlik ega teaduslikult põhjendatud.

Täpsemalt saab lugeda alljärgnevast dokumendist.