EKTL seisukoht sünteetiliste polümeerosakeste kavandatava piirangu kohta

Pexels

Komisjoni määrus ,millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) XVII lisa seoses sünteetiliste polümeeride mikroosakestega.

Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) tunnistab ELi plastistrateegia raames tehtud tööd (mikro)plastist põhjustatud merekeskkonna saastamise probleemi lahendamiseks. Antud kontekstis soovime loota, et kõik ettevõetavad  meetmed peaksid täitma kolme eesmärki:

  • tagama, et kõik võetud regulatiivsed meetmed on proportsionaalsed, tõhusad ja teaduspõhised;
  • edendada meetmeid ELi tasandil, et vältida liikmesriikide erinevat lähenemisviisi, mis takistab ELi ühtset turgu;
  • viia eesmärgid ja tegevusala vastavusse teiste ülemaailmsete jurisdiktsioonidega.

Rõhutame veelkord, et kõik REACH-määruse alusel vastuvõetud piirangud peaksid olema riskipõhised ja teaduslikult põhjendatud. Kavandatav piirang tahtlikult lisatud mikroplastile on juba erandlik oma ulatuselt, seega loodame,  et ei loodaks  pretsedenti tulevastele piirangutele. EKTL toetab kavandatud piirangu mõningaid aspekte, mis on sätestatud komisjoni määruse eelnõus ja selle 11. oktoobri 2022. aasta lisas, kuigi mõned olulised  piirangute aspektid vajavad veel selgitamist.

EKTL seisukohad sünteetiliste polümeerosakeste kavandatava piirangu ettepaneku kohta on välja toodud allolevas dokumendis.