Euroopa Parlament tahab ohjata eksitavat rohereklaami

Pexels

Euroopa Parlamendi täiskogu võttis 12.03.24 vastu seisukoha roheväidete direktiivi osas, mille kohaselt peaksid ettevõtted esitama rohereklaami kohta enne selle kasutuselevõttu tõendeid.

Kavandatava direktiivi eesmärk on lõpetada tarbijate eksitamine alusetute keskkonnalubadustega. Eelnõu kohaselt peaksid ettevõtted esitama keskkonnalased reklaamväited nagu „kliimasõbralik“, „keskkonnast hooliv“, „vett-säästev“, „energiatõhus“, „biolagunev“, „biopõhine“ või muu sarnane, enne avaldamist koos tõendusmaterjaliga ametiasutustele kontrollimiseks ja heakskiitmiseks.

Väidete kontrollimine

Väidete kontrollimise ja reklaami heakskiitmise täpse korra ning selle eest vastutava ametiasutuse määraks iga riik ise. Erinevalt Komisjoni algsest ettepanekust soovib Parlament, et reklaam tuleks heaks kiita hiljemalt 30 päeva jooksul ning lihtsamate toodete ja levinumate väidete jaoks tuleks parlamendi hinnangul ette näha lihtsustatud või kiirem kord.

Mikroettevõtetele uued reeglid ei kehtiks, VKEdele aga küll, ehkki parlament annaks neile reeglite täitmiseks aasta pikendust (võrreldes Komisjoni esialgse ettepanekuga).

Rohereklaam, mis põhineb üksnes heite kompenseerimise projektidel (nt transport ei kahjusta keskkonda, sest istutame heite kompenseerimiseks asemele metsa), keelati ELis juba jaanuaris 2024 (tarbijate võimestamise direktiiv, mis sätestas selle tegevuse ebaausa kaubandustavana). Kavandatav roheväidete direktiiv lubaks selliseid projekte turundustekstides edaspidi siiski mainida, kui ettevõte on teinud heite vähendamiseks kõik endast oleneva ja kasutab ülejäänud heite kompenseerimiseks usaldusväärseid arvestus- või kompensatsiooniühikuid, näiteks süsiniku sidumise sertifikaate.

Parlament soovib lisaks, et komisjon hindaks pooleteise aasta jooksul vajadust keelata ohtlikke aineid sisaldavate toodete rohereklaam. See on oluline edasiminek võrreldes Parlamendi keskkonnakomitee esialgse ettepanekuga keelata ohtlikke aineid sisaldavate toodete puhul igasugune keskkonnaväidete esitamine. 

Euroopa Parlamendi pressiteate kohaselt ütles siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportöör Andrus Ansip (Renew, Eesti): „Uuringud on näidanud, et üle poole ettevõtjate roheväidetest on hägusad, eksitavad või alusetud. Kuidas saavad tarbijad rahul olla olukorraga, kus iga teine roheväide on vale? Ka ausa konkurentsi seisukohast ei ole õiglane, kui pooled ettevõtjad vassivad. Usun, et täna vastu võetud raport on tasakaalustatud. See toob tarbijatele selguse ning on ettevõtjatele vähem koormav.“

Vaata Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud seisukoha teksti SIIT