KIK ringmajanduse programmi taotlusvoor on avatud

Pexels

Kuni 20.03.2023 saab KIKist taotleda toetust erinevatele ringmajanduslikele tegevustele.

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Käesoleval aastal toimub kaks taotlusvooru (taotlemine SIIN):

2023. a I voorus saab toetust taotleda järgmisteks tegevusteks:

Keskkonnakorraldusega seoses:

Uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamiseks ja rakendamiseks (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnika, parandustöökojad).

Jäätmetega seoses:

Jäätmetekke vältimiseks ning toodete või tootekomponentide korduskasutuseks.

Keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste koostatud jäätmevaldkonna teavitusmaterjalide trükkimiseks ja levitamiseks kohaliku omavalitsuse poolt ning teavituseks jäätmete liigiti kogumisest.

Maapõuega seoses:

Geoloogilise teabe süstematiseerimiseks, ajakohastamiseks, kirjastamiseks ning säilitamistingimuste parandamiseks.

Ringmajanduse teadus- ja arendustegevusega seoses:

Teadusuuringuteks ning tegevuseks, mis toetab keskkonnakorralduse, maapõue ja jäätmete valdkonna arengut. Teadusuuringute teemaks ja tegevuste valdkonnaks peab olema plast, tekstiil, jäätmekäitlusuuringud või kestlik maavarade kasutamine.

Uuringute läbiviimiseks maavarade kaevandamise keskkonna- ja tervisemõju vähendamise teemal.

 

II taotlusvooru plaanitakse avada 2023. a sügisel. Toetust saab taotleda elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamiseks, keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks ja ökomärgiste taotlemiseks ning üldhariduskoolides jäätmete liigiti kogumise lahenduste väljatöötamisekse ja rakendamiseks. Täpsem info tulekul.