REACH-määrus

REACH-, CLP- ja biotsiidimäärusel on ühine eesmärk - tagada inimtervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse seeläbi, et tööstussektor tehakse Euroopa Liidu turule viidavate kemikaalide ohutuse eest vastutavaks. Tootjad ja importijad peavad näitama, kuidas ohutult kasutada aineid, mida nad turule viivad, ja teavitama oma kliente riskijuhtimismeetmetest. Ohutu kasutamise tagamiseks peavad omavahel teavet vahetama kõik tarneahelas osalejad. Kui riske ei ole võimalik hallata, võivad ametiasutused aine kasutamist piirata või määrata sellele eelneva autoriseerimiskohustuse.

VKEdel (väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel) on samad kohustused kui suurtel ettevõtjatel ja neile ei tehta erandit ühestki kemikaaliohutuse nõudest. Ainsad VKEdele suunatud erisätted käsitlevad väiksemate lõivude ja maksude maksmist.

REACH-määruse põhimõisted

 • Aine - looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostist.
 • Segu - kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus. (Varasemalt valmistis)
 • Tootja - ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ühenduse piires.
 • Importija - ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab impordi eest.
 • Allkasutaja - ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tootja või importija, kuid kes kasutab ainet ainena või valmistise koostisainena oma tööstusliku või kutsealase tegevuse käigus.
 • Levitaja - ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kaasa arvatud jaemüüja, kes üksnes ladustab ainet ja viib aine turule ainena või valmistise koostisainena kolmandate isikute jaoks.

...

Mõningad kemikaali määruste kohased põhisoovitused ettevõttele

 • Tuvastage oma REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse roll iga aine puhul ja olge aktiivne – edastage teavet tarneahelas;
 • Tuvastage toode, mida toodate, ostate, müüte või kasutate. REACH- ja CLP-määruse kohaselt võib keemiatoode olla aine (nt etanool), segu (nt pesuvahend) või kutsetegevuseks (nt aknaraam) või tarbijatele (nt auto, vaip) ette nähtud toode.
 • Jälgige toodetavate, imporditavate või kasutatavate ainete kogust;
 • Tuvastage, kas teie toode on ohtlik. Mida ohtlikumad ained, seda rohkem peavad tarnijad ja kasutajad REACH- ja CLP-määruse kemikaaliohutusnõuete täitmiseks tegema.
 • Olge kursis õigusnormide väljatöötamisega ja jälgige pidevalt ECHA veebilehel või ECHA uudiste kaudu CLP-määruse ühtse klassifikatsiooniga ainete õiguslikku staatust, uute ainete kandmist REACH-kandidaatainete, -autoriseerimis- või -piirangute loetellu või biotsiidides sisalduvate asendamisele kuuluvate toimeainete identifitseerimist.

Keemiliste ainete ja neid sisaldavate toodete ohutu tootmise, levitamise ja kasutamise tagamiseks põhineb REACH neljal põhimenetlusel: registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine.

 • Registreerimine (REACHi II jaotis)

Iga ettevõte, kes toodab või impordib ainet eraldi, segudes või teatud juhtudel toodete koostises koguses üle ühe tonni aastas, peab selle aine ECHAs registreerima, olenemata sellest, kas aine on ohtlik või mitte. Vastasel korral ei tohi ainet ELi turule viia. Kehtib põhimõte – puuduvad andmed, puudub turg. Siiski kohalduvad registreerimiskohustusele ka teatud erisused, mis on loetletud REACHi artiklis 2 ja vastavates lisades. Kuivõrd tegemist on eranditega, siis esimeses lähenduses tuleb eeldada, et registreerimine on vajalik ning erandi võimalikku kohaldumist tuleb ettevõttel endal kontrollida, tõendada ja dokumenteerida.  

 • Hindamine (REACHi VI jaotis)

ECHA kontrollib, kas registreerimistoimikutes esitatud teave vastab nõuetele, ja vaatab läbi kõik neis sisalduvad katsetamisettepanekud, et vältida mittevajalikke loomkatseid. Liikmesriigid hindavad aineid inimtervise ja keskkonnariskidest lähtudes. Selle tarbeks koostatakse ja täiendatakse igaaastaselt nn CoRAP nimekiri. Hindamine võib kaasa tuua ühenduseüleseid riskijuhtimismeetmete kehtestamisi või muid kasutuspiiranguid.  

 • Autoriseerimine (REACHi VII jaotis) 

See menetlus on kasutusele, et tagada turul olevate kõige ohtlikumate kemikaalide asjakohane reguleerimine. Eemärk on asendada kõige ohtlikumad kemikaalid ohutumate alternatiividega, kui see on tehniliselt ja majanduslikult mõistlik. Väga ohtlike kandidaatainete (SVHC) loetelu sisaldab kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi ained, millel on inimestele teadaolev või arvatav mõju ning püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi või väga püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid ained; lisaks ka samaväärset ohtu põhjustavaid aineid, näiteks endokriinseid häireid põhjustavaid aineid. Kandidaatainete loetellu kuuluvad ained, mis on oma ohtlike omaduste ja kasutamisviiside tõttu väga ohtlikud, kantakse autoriseerimisloetellu (REACHi XIV lisa). Nende ainete kasutamine on pärast teatud kuupäeva (sulgemiskuupäeva) möödumist keelatud, välja arvatud juhul, kui autoriseeritakse üksikute ettevõtjate konkreetne kasutus või kui kasutamine vabastatakse autoriseerimise nõudest.

 • Piiramine (REACHi VIII jaotis) 

Piiramisvõimalusi on mitmeid. Lubamatut riski põhjustavad ained või segud võib ELi turul täielikult keelata (näiteks asbest). Samuti võib kohaldada piiranguid nende teatud kasutusviisidele (näiteks ftalaadid mänguasjades) või piirata aine kontsentratsiooni (näiteks sellistes tarbekaupades nagu rehvid, riideesemed või ehted). 

 

Väga põhjaliku teabe REACH-määruse kohta leiab Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kodulehelt. Oma liikmeid julgustame küsimuste korral pöörduma meie Liidu kemikaali- ja keskkonnanõuniku poole. 

Eestis on REACH-määruse kontekstis pädevaks asutuseks Terviseamet ning küsimuste korral võib pöörduda ka nende poolt hallatava kasutajatoe poole.