Muud õigusaktid

Kemikaale käsitlevate õigusaktide ja nõuete maasti on väga kirju. Püüame igati selles suunas, et meie poolt antav nõu ei oleks fragmenteeritud ja kitsalt piiritletud nagu õigusaktid seda tihtipeale on. Mõistame hästi, et ettevõte vajab terviklikku ja integreeritud lähenemist seoses tema tegevusele potentsiaalselt kohalduva regulatsiooniga.

Kui tegemist on mistahes aspektist kemikaale puudutava probleemi või küsimusega, siis suure tõenäosusega oleme meie selle teemaga juba tuttav või on mõni meie liikmetest sama murega juba tegelenud. Julgustame oma ettevõtteid meie poole pöörduma ning ühisosa tuvastamisel, kus sama probleem puudutab vähemalt kolme liiget, saame vajadusel aidata luua ka töörühma sellega tegelemiseks.

Alljärgnevalt toome ära peamised õigusvaldkonnad, mille nõuetega meie liikmes-ettevõtted kokku puutuvad:

Detergentide määrus

Turule lastavad detergendid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (ELT L 104, 08.04.2004, lk 1–35) (edaspidi detergendimäärus) sätestatud nõuetele.

Liikmesriikides otsekohalduva määruse eesmärgiks on kehtestada eeskirjad, mis on kavandatud detergentide ja nendes kasutatavate pindaktiivsete ainete vaba liikumise saavutamiseks siseturul, tagades samal ajal keskkonna ja inimese tervise kõrge tasemelise kaitse.

Detergendimäärust on korduvalt muudetud - konsolideeritud versiooni leiab SIIT

CPR-määrus

Ehitustoodete turustamist reguleerib eelkõige Euroopa Liidu otsekohalduv määrus nr 305/2011 (CPR, Construction Products Regulation), aga lisaks tuleb arvestada ka riiklike nõuetega. 

Ehitustoodete määrust rakendatakse nende toodete puhul, mille kohta on olemas harmoneeritud tootestandard või on koostatud Euroopa tehniline hinnang (ETA – European technical assessment). Sellisel juhul tuleb tootjal tootele koostada toimivusdeklaratsioon ja varustada toode CE-märgisega.

Ohtlike ainete sisaldus ja emissioonid ehitustoodetest on üha enam erinevate hindamisskeemide ja võimalike standardite teemaks ning sellest ajendatult teeb EKTL tihedat koostööd Eesti Ehitustoodete Tootjate Liidu ning teiste asjassepuutuvate organisatsioonidega s.h Eesti Standardikeskus. 

PIC-määrus

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus; määrus (EL) nr 649/2012) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ja sätestab kohustused ettevõtetele, kes soovivad eksportida kõnealuseid kemikaale riikidesse väljaspool Euroopa Liitu. Määruse eesmärk on edendada ühist vastutust ja koostööd rahvusvahelisel kauplemisel ohtlike kemikaalidega ning kaitsta inimtervist ja keskkonda, andes arengumaadele teavet, kuidas ohtlikke kemikaale ohutult ladustada, transportida, kasutada ja kõrvaldada.

Määrusega rakendatakse Euroopa Liidus Rotterdami konventsiooni.

POP-ide määrus

POPde määrus keelustab või piirab püsivate orgaaniliste saasteainete kasutamist nii kemikaalides kui ka toodetes. Nn POP ainetel on eriti tõsised tervise- ja keskkonnaomadused.

Määrusega rakendatakse ELis Stockholmi konventsiooni.

Lähteained

Lõhkeainete lähteained on keemilised ained, mida on võimalik isetehtud lõhkeainete valmistamiseks väärkasutada. Määrusega (EL) nr 98/2013 (lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta)2 kehtestati määruse kahes lisas loetletud piiratud arvule kemikaalidele piirangud ja kontrollid. Üldsuse esindajatele ei tohi seitset piirangutega lõhkeainete lähteainet (I lisa) kättesaadavaks teha, neid ei tohi sisse tuua, omada ega kasutada

Määrusega volitatakse kokku 18 aine puhul (I ja II lisa) majandustegevuses osalejaid teatama kogu tarneahela ulatuses kahtlastest tehingutest, vargustest ja kaotsiminekutest iga liikmesriigi määratud riiklikule kontaktpunktile.