EKTL pöördumine keskkonnakomisjoni poole "Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse 345 SE" asjus

Pexels

 Eesti Keemiatööstuse Liit edastas keskkonnakomisjonile märkused ja ettepanekud “Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse 345 SE"  kohta.

Näeme probleemkohta selles, et  eelnõuga sätestakse Keskkonnaametile õigus peatada paikse heiteallika käitajale tasuta lubatud heitkoguste ühikute eraldamine kuni Euroopa Komisjon on teinud lubatud heitkoguse ühikute kohandamise otsuse, lähtudes paikse heiteallika käitaja tootmistaseme aruandes esitatud andmetest.  

Dokumendis on saadaval täismahus pöördumine.

Ettepaneku tulemusel

  1. 2022. a eraldatakse 28. veebruariks tasuta kvoodid koguses, mis on EK poolt eelmise tootmistasemete aruandega kinnitatud s.t.  selle 2021 aasta tasuta kvootide  kogused. Juhul, kui 2021.a tootmistasemete aruannetes on võrreldes 22 aasta aruandega muudatusi, siis pärast EK kinnitust kantakse  täiendavad kvoodid peale  või meie kanname osa kvoote tagasi.
  2. Kinnitatud muudatusettepanekute alusel jäetakse AÕKS-ist välja need punkti, mis annaksid Keskkonnaametile õiguse tasuta ühikute eraldamist edasi lükata.

Muutmata kujul jääb kehtima AÕKS § 156 lg 6  „Keskkonnaamet eraldab tasuta lubatud heitkoguse ühikud jooksva kalendriaasta kohta Euroopa Komisjoni heakskiidu korral paikse heiteallika ja õhusõiduki käitajatele iga aasta 28. veebruariks.“

KKM selgitus: „. Hilisemad ühikute koguste kohandamised toimuvad kalendriaasta jooksul, kui Euroopa Komisjon on koguste muudatused omalt poolt kinnitanud.“

2021. a on erandlik ning seda ei ole eelnõus käsitletud.