Jäätmepaketi ülevõtmisega seotud ettepanekud

Pexels

Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel esitasime 19.08.2019 Keskkonnaministeeriumile arvamuse jäätmepaketi ülevõtmisega seotud ettepanekute kohta. 

Pakendiettevõtjate esindusorganisatsioonid on seisukohal, et Eesti peaks jäätmepaketi Eesti õigusesse üle võtma miinimumstandardina. See tähendab, et jäätmeseadusesse ja pakendiseadusesse ei tohiks jäätmepaketi ülevõtmise raames lisada nõudeid, mis ei tulene direktiivist või mis on direktiivis sätestatust oluliselt rangemad. Leiame, et viimati nimetatud muudatusi on mõistlik menetleda eraldi eelnõu raames, mille puhul järgitakse ka hea õigusloome põhimõtteid, sh koostatakse mõjuanalüüs.

Direktiiviga mitteseotud muudatustest võiks eelnõu sisaldada üksnes neid muudatusi, mis vähendavad avaliku sektori või erasektori bürokraatiat ja kulusid (nt pakendiaruande audiitorkontrolli kohustuse kaotamine) või muudatused, mis on tehnilise iseloomuga, aitavad suurendada õigusselgust või mille vajalikkuse osas valitseb jäätmevaldkonna osapoolte vahel üksmeel.

Keskkonnaministeeriumi ettepanekud jäätmepaketi ülevõtmiseks sisaldavad hetkel mitmeid nõudeid, mis ei tulene direktiividest. Sellisteks nõueteks on näiteks müügipakendi ringlussevõtu sihtarvu kehtestamine ning riigilõivu kehtestamine seoses pakendiaruande esitamisega pakendiregistrile. Meie hinnangul ei aita need
muudatused kaasa ringlussevõtu eesmärkide täitmisele, küll aga suurendavad pakendiettevõtjate kulusid. Selliseid ettepanekuid me ei toeta.

Vaata täpsemalt lisatud dokumendist.