Kutse andmine

Kuni aastani 2018 oli Eesti Keemiatööstuse Liit kutse andja alljärgnevatele kutsele. Nüüd on samadele kutsetele kutse andjaks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (EKTLi liige) ning EKTL osaleb jätkuvalt protsessis kutsekomisjoni kaudu, mille liikmeteks on meie tegevdirektor ja mitmete liikmes-ettevõtete esindajad. 

Keemiaprotsesside operaator, tase 4;
Keemiaprotsesside operaator, tase 5.

Vastavad kutsestandardid on leitavad Kutsekoja kodulehe kaudu SIIT.

Kutsesüsteemi ja kutse andmise üldine tutvustus

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet - töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile - kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.


Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta. Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard . Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks . Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

 

Täiendav teave:

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest .
Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee